คลิกเพื่ออ่านประวัติ

      ประธานกรรมการ

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

คลิกเพื่ออ่านประวัติ

    กรรมการผู้จัดการ

คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

vision_head-new1

“AMC เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ ให้คําปรึกษาในด้านบริหารงานจัดซื้อ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทรงคุณภาพสูงในประเทศไทย”

policy_head-new1

1. Quality of Courses

2. Quality of Personnel

3. Quality of Services

mission_head-new1

1. ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

2. เป็นศูนย์รวมวิทยากร และที่ปรึกษาที่ทรงคุณภาพสูง

3. สร้างนักจัดซื้อมืออาชีพ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถอยู่ตลอดเวลา

5. ให้บริการเกินความคาดหวังของลูกค้า

logoslide

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Alpha Management Consultant Co., Ltd.


8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 098-829-9394

อีเมล์ amc.purchasing@gmail.com เว็บไซต์ www.AMCthailand.com

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538  อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ ได้รวบรวมวิทยากรและผู้คนในวงการจัดซื้อ ขึ้นกลุ่มหนึ่ง ทําการจดทะเบียนก่อตั้ง สถาบัน AMC โดยมีจุด มุ่งหมายที่จะจัดอบรมสัมมนาให้บริการที่ปรึกษา และ จัดทําวารสารวิชาการ ในวงการจัดซื้อ โลจิสติกส์  และซัพพลายเชน สถาบัน AMC ดําเนินกิจการโดยมี อ.เชี่ยวชาญ ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปี พ.ศ.2557

ปัจจุบัน  อ.เชี่ยวชาญ  ทําหน้าที่ประธานกรรมการ และ อ.ณิศรามิล โภคินพีรวัศ เป็น กรรมการผู้จัดการ
สถาบัน AMC ได้ดําเนินธรุกิจ  ในการถ่ายทอดความรู้  ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างต่อเนื่อง

แม้ประเทศไทยจะต้องเผชิญ กับสภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตก ต้มยํากุ้งในปี พ.ศ.2540 ซึ่งธุรกิจในประเทศไทยจํานวนมาก ต้องประสบความเสียหายด้านการเงินและรัดเข็มขัดกัน อย่างจริงจัง ส่งผลให้สถาบัน ฝึกอบรมสัมมนาเป็นจํานวนมาก ต้องปิดกิจการลง แต่ สถาบัน AMC ก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ ซึ่ง เป็นเพราะได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า และได้รับการสนับสนุน เป็นอย่างดีจากคนในวงการทั้ง ในประเทศและจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมาคมบริหารงานจัดซื้อแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ISM)

สถาบัน AMC ภายใต้การบริหารจัดการของ อ.เชี่ยวชาญ ได้รับความเช่ือถือไว้วางใจจากผู้คนในวงการ เป็นอย่างมากเนื่องจาก อ.เชี่ยวชาญ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิรูปวงการจัดซื้อ ของประเทศไทยให้มีความรู้ในการจัดซื้อ จัดจ้างและการเจรจาต่อรองอย่างถูกต้อง มี จรรยาบรรณตามอารยะประเทศ อ.เชี่ยวชาญ เป็นผู้ก่อตั้ง สมาคมบริหารงานจัดซื้อ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย และริเริ่มให้มีการจัดสอบ วัดความรู้ในระดับ ประกาศนียบัตร เพื่อกระตุ้น ให้นักจัดซื้อไทย ขวนขวายเรียนรู้เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้างให้ถูกต้อง

อ.เชี่ยวชาญ เป็นคน ไทยคนแรก ที่ได้รับประกาศนียบัตร รับรองความรู้ความสามารถ ในการบริหารงานจัดซื้อ C.P.M. จากสถาบันบริหารงานจัดซื้อ ISM สหรัฐอเมริกา และเป็นคนไทยคนแรก และเพียงคนเดียว ท่ีได้รับประกาศนียบัตร MCIPS กิตติมศักดิ์ จากสถาบัน CIPS ประเทศอังกฤษ นอกจากนั้นยัง เป็นคนไทยคนแรก และเพียงคนเดียว ที่ได้รับเหรียญเกียรติคุณ Garner Themoin จากสหพันธ์บริหารงานจัดซื้อนานาชาติ IFPSM ยกย่องเชิดชู เกียรติว่าเป็น ผู้เสียสละและปฏิรูปวงการจัดซื้อ

นอกจากนั้น อ.เชี่ยวชาญ ยังได้รับการแต่งตั้ง จาก APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพัฒนา กรณีศึกษาทางด้าน CSR in Procurement in the Global Supply Chain เพื่อ เป็น APEC Casebook ให้กลุ่ม สมาชิก APEC ใช้ศึกษา

ในปี พ.ศ.2552 สถาบัน AMC ได้รับความเช่ือถือ ให้เป็นผู้ดำเนินการสอน และเป็นผู้จัดสอบหลักสูตรระดับ  ประกาศนียบัตร CIPS Introductory Certificate in Purchasing & Supply ของประเทศอังกฤษ หลักสูตรนี้ จัดสอนและสอบในระบบ e-exam และไม่เคยอนุญาต ให้ผู้ใดนําออกไปเผยแพร่นอกสหราชอาณาจักรมาก่อน สถาบัน AMC นับ เป็นรายแรก และรายเดียวของโลก ที่ CIPS ไว้วางใจและอนุมัติให้ นําหลักสูตรนี้ ออกไปจัดสอนและจัด สอบในระบบ e-exam นอกสหราชอาณาจักร

ปัจจุบัน สถาบัน AMC มีหลักสูตร อบรมสัมมนา Public training มากกว่า 40 หลักสูตร สถาบัน AMC มีวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ มากกว่า 20 ท่าน ที่หมุน เวียน สับเปลี่ยนกัน  มาบรรยายถ่ายทอดวิชาการ และให้คําปรึกษา อีกทั้ง ยังมีบทความทางวิชาการเผยแพร่ เป็นวิทยาทานแก่ ผ้สูนใจตีพิมพ์ ทั้งในแม็กกาซีนวารสาร และเว็บไซต์สถาบัน AMC จึงได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยราชการให้ ไปจัด In-house training อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ ( ประธานกรรมการ )

อ.ณิศรามิล โภคินพีรวศั ( กรรมการผู้จัดการ )

ผู้สนใจ ในรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ กับสถาบัน AMC ได้ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เว็บไซต์ ไลน์ และ เฟซบุ๊ค

หรือ download เอกสาร ประวัติสถาบัน AMC ได้ที่นี่