สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง (The Standards of Purchasing Techniques)

วิทยากร

คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

- ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
- อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- วิทยากรหลักสูตรบริหารงานจัดซื้อนานาชาติของอังกฤษ

  วิทยากร

  คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ C.P.S., Adv.Cert.PSCM(ITC), CIPS Int’l Advanced Cert.Holder

  - ประธานฝ่ายกิจการต่างประเทศสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
  - กรรมการรองผู้จัดการ บจก.แกรนด์สยาม
  - วิทยากรหลักสูตร CIPS ของสถาบันบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษ

   รายละเอียดคอร์ส

   โดยรวม

   หลักสูตรนี้ได้พัฒนาให้มีความเข้มข้น บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับงานของนักจัดซื้อตั้งแต่ระดับต้นและกลาง รวบรวมความรู้งานจัดซื้อในประเทศบวกกับความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ พร้อมความรู้เทคนิคแง่มุมอื่นที่จำเป็นและเป็นความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้งานจัดซื้อรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังขยับขยายจากพื้นฐานความรู้นี้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม ขึ้นในเชิงลึกและกว้างมากขึ้น จากการอ่านตำรับตำราวิชาจัดซื้อจัดหา และจากการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรงานจัดซื้ออื่นๆ อีกมากได้ด้วย เหมาะสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพทั้งหลายและนักจัดซื้อมือใหม่ที่เพิ่งรับงานหรือขยายความรับผิดชอบงานจัดซื้อจัดหามีความรู้ “ครบวงจรงานจัดซื้อจัดหา” อย่างถูกต้องแท้จริง

   Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

    รายละเอียด

    รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

    รุ่นที่ 115 – วันพุธที่ 30 - วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
    รุ่นที่ 116 – วันจันทร์ที่ 25 - วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
    รุ่นที่ 117 – วันจันทร์ที่ 27 - วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
    รุ่นที่ 118 – วันพฤหัสที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
    รุ่นที่ 119 – วันพฤหัสที่ 12 - วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
    รุ่นที่ 120 – วันพฤหัสที่ 28 - วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
    รุ่นที่ 121 – วันจันทร์ที่ 24 - วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

    jasmim_hotel

     หัวข้อสัมมนา

     เวลา 9.00 - 16.00

     หัวข้อสัมมนาวันแรก (09.00 – 12.00 น.) ภาคเช้า โดย... คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์
     * หัวใจและเป้าหมายในการจัดซื้อ 6 R’s
     * ความหมายและแง่มุมของคำว่า “คุณภาพ”
     * การวัดประสิทธิภาพในการควบคุมพัสดุคงคลัง
     * การคำนวณส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมากขึ้น และการคำนวณส่วนลดเงินสด
     * วิธีกำหนด Specification ให้เหมาะกับสินค้าและบริการ
     * ประโยชน์และวิธีทำ Standardization
     * เทคนิคการจัดซื้อทุกรูปแบบ เช่น ระบบเงินสดย่อย ระบบวิ่งซื้อ การประมูล การสั่งซื้อครั้งเดียวแต่ส่งหลายครั้ง การทำสัญญาซื้อแบบยกทั้งระบบ ระบบจัดซื้อแบบไม่ใช้กระดาษ ระบบออนไลน์ ฯลฯ
     หัวข้อสัมมนาวันแรก (13.00 – 16.00 น.) ภาคบ่าย โดย... คุณสุชาติ ประเสริฐสม
     * ขั้นตอนและวิธีกำหนดเป้าหมายงานจัดซื้อ พร้อมตัวอย่าง
     * นโยบายงานจัดซื้อและนโยบายด้านจรรยาบรรณในงานจัดซื้อ
     * การสร้างกำไรให้องค์กรโดยหน่วยงานจัดซื้อ
     * การเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit Term)
     * ความรู้เรื่องการจัดซื้อต่างประเทศ ประกอบด้วย
     - วิธีชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
     - INCOTERMS 2010
     - กฏหมายการขนส่งทางทะเล
     - การประกันภัยสินค้าทางทะเล
     - การประเมินราคาสินค้านำเข้า วิธี GATT ของกรมศุลกากร
     * กฎหมายซื้อขายที่จำเป็นต้องรู้สำหรับนักจัดซื้อ
     * คุณสมบัติของ “นักจัดซื้อมืออาชีพ”
     * ถาม - ตอบ

     ************ โปรดนำเครื่องคิดเลข มาในวันสัมมนาทั้ง 2 วันด้วย****************

     หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้นักจัดซื้อมีความรอบรู้งานจัดซื้อกว้างขวางมากขึ้นจากภาค 1 สนับสนุนให้นักจัดซื้อทั้งมืออาชีพทั้ง
     หลาย และนักจัดซื้อมือใหม่ ที่เพิ่งรับงานหรือขยายความรับผิดชอบงานจัดซื้อจัดหา มีความรู้ “ครบวงจรงานจัดซื้อจัดหา” พร้อมความรู้ เทคนิคแง่มุมอื่นที่จำเป็น และเป็นความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น รู้จักใช้กลยุทธ์งานจัดซื้อกับสินค้าวัตถุดิบและบริการที่แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม จัดการกับสินค้าบางตัวที่มีผลกระทบและความเสี่ยงต่อองค์กรสูง การวางแผนงานจัดซื้อจัดหาให้สอด คล้องกับเป้าหมายและงบประมาณของแต่ละแผนก รูปแบบการประเมินซัพพลายเออร์ทุกด้าน ก่อนและขณะติดต่อคบค้ากัน ต้น ทุนกับการต่อรองราคาซื้อขาย การคำนวณหาจุดคุ้มทุน ราคาต่อหน่วย การพยากรณ์ แนวโน้มราคาวัสดุ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นพื้น ฐานความรู้งานจัดซื้อรูปแบบมาตรฐาน ใช้ปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังขยับขยายจากพื้นฐานความรู้นี้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้นในเชิง ลึกและกว้างมากขึ้นจากการอ่านตำราวิชาจัดซื้อจัดหา และจากการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรงานจัดซื้ออื่นๆ อีกมากได้ด้วย

     หัวข้อสัมมนาวันที่สอง (09.00 – 12.00 น.) ภาคเช้า โดย... คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์
     * การบริหารพัสดุด้วยวิธี ABC Analysis
     * การจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและบริการที่จัดซื้อ (The Supply Positioning Model) ทำให้งานจัดซื้อจัดหามีประสิทธิภาพมากขึ้น
     * ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบที่ซื้อหาเข้าโรงงาน
     * ยุทธศาสตร์การจัดการกับสินค้าวัตถุดิบที่ใช้เงินซื้อด้วยเงินจำนวนมากในปีหนึ่งๆ
     * รู้จักกลุ่มสินค้าที่มีผลกระทบและความเสี่ยงต่อองค์กรสูง เพื่อวางแนวป้องกัน
     * วิธีการจัดซื้อจัดหาสินค้าที่หาซื้อได้ยากกับสินค้าที่มีขายทั่วไป และระดับสต็อก
     * การตรวจสอบและประเมินซัพพลายเออร์
     * วิธีประเมินผู้ขาย (Supplier Appraisal) เพื่อลดความเสี่ยงก่อนติดต่อคบค้า
     * ถาม - ตอบ
     หัวข้อสัมมนาวันที่สอง (13.00 – 16.00 น.) ภาคบ่าย โดย... คุณสุชาติ ประเสริฐสม
     * การประเมินสถานภาพการเงินของผู้ขายก่อนทำการซื้อขาย
     * ประเภทของต้นทุนที่ใช้วิเคราะห์ต้นทุน และวิเคราะห์ราคาขายของซัพพลายเออร์เพื่อต่อรองราคาที่เหมาะสม
     * ตัวอย่างการคำนวณหา Unit Price ที่ถูกต้องกรณีผู้ขายเสนอราคาหลายระดับจำนวนให้เลือกซื้อ
     * สูตรคำนวณหา “จุดคุ้มทุน หรือจุดเสมอตัว” (Break-even point analysis)
     * Class Exercise
     * งบประมาณและบทบาทของงานจัดซื้อจัดหาที่เกี่ยวข้อง
     * การวางแผนงานจัดซื้อจัดหา (Planning Supply) พร้อมระบุความสำคัญและแรงกระทบของสินค้าที่จัดซื้อ ประกอบแผนการจัดซื้อ
     * ตัวอย่างการพยากรณ์ต้นทุนการจัดซื้อวัสดุ
     * ถาม - ตอบ

     ************ โปรดนำเครื่องคิดเลข มาในวันสัมมนาทั้ง 2 วันด้วย****************

      อัตราค่าอบรม

      ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 7,800 บาท

      ผู้สนใจทั่วไปเข้าสัมมนาท่านละ 7,800 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
       วิธีการชำระเงิน

       สามารถชำระได้ 2 วิธี

       1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

       2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

       ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
       ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
       ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
       ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
       ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

       (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
       ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

        หมายเหตุ

        ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

        ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

        เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

        บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
        8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
        โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
        e-mail: amc.purchasing@gmail.com