เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง (Purchasing & Procurement Contracts)

วิทยากร

คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

- ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
- อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- วิทยากรหลักสูตรบริหารงานจัดซื้อนานาชาติของอังกฤษ

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  เป็นความจำเป็นของนักจัดซื้อทุกคนต้องรู้หลักกฎหมายซื้อขายเพื่อซื้อสินค้าและบริการและสัญญาว่าจ้าง ความรับผิด ชอบของผู้ซื้อเองและผู้ขาย หลักฐานการซื้อขายเพื่อการฟ้องบังคับคดี การรับโอนกรรมสิทธิ์ สินค้าที่ซื้อ การตรวจรับหรือปฏิเสธการรับมอบสินค้า ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ผู้ขายอาจไม่ส่งมอบสินค้าเลยหรือส่งมอบล่าช้า ไม่ถูกต้อง ผู้ซื้อต้องกำหนดข้อสัญญาลดความเสี่ยง ระบุค่าปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฏหมายและเรียกค่าเสียหายให้ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งปวง ตลอดจนการออกใบสั่งซื้อที่มีเงื่อนไขรัดกุม
  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายซื้อขายได้สามารถร่างข้อตกลงสัญญาซื้อขายและตรวจร่างสัญญาซื้อขาย ระบุเงื่อนไขที่สำคัญและจำเป็นในสัญญา หรือในใบสั่งซื้อได้ รู้หลักกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นำมาปฏิบัติ เช่น คำสั่งซื้อ และตอบรับทางแฟกซ์ อีเมล์ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการต่างๆ

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 89 – วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 90 – วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 91 – วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 92 – วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 93 – วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 94 – วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 95 – วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    * อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของนักจัดซื้อ
    * ความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งของฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย
    * ความผูกพันของใบสั่งซื้อและใบเสนอราคา
    * การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินค้า
    * การตรวจรับและการปฏิเสธไม่รับสินค้า
    * การกำหนดค่าปรับที่ถูกต้องรัดกุมและสอดคล้องกับหลักกฏหมาย
    * การเรียกร้องค่าเสียหายกรณีผู้ขายผิดสัญญา จะเรียกร้องได้มากน้อยเพียงใด เมื่อใด
    * การตีความข้อสัญญา
    * แนวทางการร่างสัญญาจัดซื้อและว่าจ้าง
    * ตัวอย่างเงื่อนไขที่จำเป็นต้องระบุในสัญญา ระยะยาว 3-5 ปี
    * อะไรคือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีผลทางกฎหมายอย่างไร
    * การติดตามสัญญาและบริหารสัญญา
    * วิธีระงับข้อโต้แย้ง ข้อพิพาทหลายวิธี เลือกวิธีที่เหมาะสม
    * การเลือกใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
    * ตัวอย่างสัญญาซื้อสินค้าและบริการทั้งฉบับ
    * ถามตอบปัญหา

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com