การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง (Purchasing in Spare Part and Maintenance Service)

วิทยากร

อ.ปัลลพ สัจจรักษ์

- B.Eng
- Msc.IT
- MBA
- ACSPTM

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  งานจัดซื้อในด้านอุตสาหกรรมจะครอบคลุมหลายส่วนได้แก่ จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต (Raw Material), วัสดุหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ (Packaging), งานก่อสร้าง/ต่อเติมขยายโรงงาน (Construction) และ งานจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่อง จักร (Maintenance)
  สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร แน่นอนว่าต้องมีการจัดหาอะไหล่ (Spare Part) เพื่อเตรียมเก็บไว้ และการจัดซื้อฉุก เฉินเมื่อเครื่องเสีย รวมไปถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องจักร ซึ่งหากวางแผนดำเนินการร่วม กับฝ่ายซ่อมบำรุงไม่ดี ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่น การมีอะไหล่ไม่เพียงพอ การซื้ออะไหล่/จ้างที่มีราคาสูงอันเนื่อง มาจากขาดการวางแผนการสั่งซื้อหรือความเร่งด่วนในการซ่อม และการทุจริต
  ถ้าหากนักจัดซื้อที่รับผิดชอบในส่วนงานด้านงานซ่อมบำรุงนี้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานอันประกอบไปด้วย การจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ การบริหารอะไหล่คงคลัง วงรอบการสั่งซื้อ รวมถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาทำงานซ่อมบำรุงแล้ว จะสามารถยกระดับขึ้นมารับผิดชอบงานในส่วนนี้ได้อย่างเป็นมืออาชีพ และสามารถช่วยให้บริษัทลดต้นทุนได้ด้วย

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 31 – วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 32 – วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 33 – วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 34 – วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 35 – วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 36 – วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 37 – วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 39 – วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

    * ความรู้พื้นฐานงานซ่อมบำรุง (Basic Concept in Maintenance Work)
    * การจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง (Purchasing in Spare Part)
    * ข้อมูลที่จำเป็นในการขอ/สั่งซื้อ (Basic requirement/Specification)
    * การทำสัญญายืนราคาอะไหล่ (Spare Part Price Agreement/Consignment)
    * การบริหารอะไหล่คงคลังเบื้องต้น (Spare Part Management)
    * การวางแผนการสั่งซื้อ (Material Requirement Planning – MRP)
    * การสั่งซื้ออะไหล่ จากต่างประเทศ (Purchasing Spare Part form Oversea)
    * การจ้างงานซ่อมบำรุง (Purchasing in Maintenance Service)
    * กระบวนการงานซ่อมบำรุง / ใบสั่งซ่อม (Work Order)
    * ประเภทของงานซ่อมบำรุง
    * การทำสัญญางานซ่อมบำรุง (Service Agreement)
    * การคิดราคางานจากกระบวนการทำงาน (Activity Base Costing-Cost Plus)
    * โปรแกรมสำหรับระบบงานจัดซื้อในงานซ่อมบำรุง(Purchasing Software in Maintenance Work)
    * กรณีศึกษาการทุจริตของงานซ่อมบำรุง (Maverick Buying Case Study in Maintenance Work)

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com