การบริหารและจัดการสัญญา (Administrative and Contract Management)

วิทยากร

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

-รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์
-อดีตผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร
-อดีตวิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง
-อดีตหัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  สิ่งที่แสดงเจตนาซื้อ/จ้าง ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายคือสัญญา ซึ่งการจัดทำสัญญามักจะมีสัญญาเป็นรูปแบบมาตรฐานหลาก หลายประเภทตามที่ฝ่ายกฎหมายร่างไว้ให้ ซึ่งนักจัดซื้อจะเป็นผู้มีบทบาทตั้งแต่ขั้นเตรียมการสัญญา (Preparing Contract) และการบริหารสัญญา (Contract Management)
  นักจัดซื้อควรวางแผนดำเนินการให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น คือ การทำข้อกำหนดของงาน (SOW) คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ เลือกใช้สัญญา/ข้อความที่เหมาะสม การค้ำประกันที่รัดกุม ค่าปรับ กำหนดระยะเวลา/งวดการส่งมอบที่เป็นไปได้จริง
  ในขั้นตอนของการบริหารสัญญา(Contract Management) ซึ่งหมายถึงการติดตามดูแลควบคุมและสังเกตความผิดปกติต่างๆ ซึ่งมีเจตนาเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้รับสินค้าหรือบริการหรืองานเสร็จไม่มีอะไรผิดพลาดหรือล่าช้ากว่ากำหนด รวมถึงรักษา/ใช้สิทธิของผู้ซื้อ/ผู้ว่างจ้างตามสัญญาและตามที่กฏหมายกำหนดในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น
  เราไม่ปรารถนาจะเห็นการปรับหรือเรียกร้องค่าเสียหาย แต่เราประสงค์จะให้งานเสร็จตามเวลา หรือต้องการจะได้สินค้าถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้ ด้วยเหตุนี้นักจัดซื้อจึงต้องมีความรู้ในการบริหารสัญญา อย่างครบวงจร

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 14 – วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

    * ขั้นตอน/พื้นฐานการบริหารสัญญา
    * การจัดทำข้อกำหนด (SOW) และขอบเขตของงานในแต่ละประเภท
    * สาระสำคัญของสัญญาแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ/จัดจ้าง
    * สิทธิและหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตามกฏหมาย การระงับสัญญาตามข้อกฎหมาย
    * ข้อความในสัญญามาตรฐาน/สัญญาต่างประเทศ และตัวอย่าง
    * หลักค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับงานสัญญา
    * กฎหมายพื้นฐานด้านอากร การลงนามในสัญญา และการมอบอำนาจ
    * การออกหนังสือบอกกล่าว (Notice) และหนังสือแสดงเจตจำนงค์ (Letter of Intent-LOI)
    * ขั้นตอนการควบคุม ติดตาม การตรวจรับ และส่งมอบสินค้า/บริการ
    * การปรับ เรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญา
    * การขยายระยะเวลา เปลี่ยนแปลงปริมาณ/ขอบเขต การสงวนสิทธิ์ และการบอกเลิกสัญญา
    * ตัวอย่างคดีพิพาทที่เกิดขึ้น
    * ระบบบริหารสัญญาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement)

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com