ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก (Proactive Purchasing Strategy)

วิทยากร

คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

- ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อ ของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี
- ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ การค้าที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากหน่วยงานจัดซื้อเป็นหน่วยงานที่ใช้เงินขององค์กรมากที่สุด ประมาณ 60-80% ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของสินค้าที่ผลิตเพื่อจำหน่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก และเป็นหน่วยงานที่แต่ละองค์กรทั่วไปหวังจะอาศัยพึ่งพาความสามารถที่จะสร้างโอกาสและช่องทางในการควบคุม การลด Cost และเพิ่มกำไรให้องค์กรได้อย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  การสัมมนาครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะบริหารงานจัดซื้อเชิงรุกอย่างมืออาชีพและเป็นสากล สามารถสร้างโอกาสและช่องทางในการเพิ่มกำไรให้องค์กรได้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนกลยุทธ์ตลอดจนการลดความเสี่ยงด้านต้นทุนด้วย

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 34 – วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 35 – วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 37 – วันจันทร์ที่ 16 กันายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 38 – วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 39 – วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)
    * เป้าหมายและบทบาทหน่วยงานจัดซื้อที่เปลี่ยนไป -อดีต -ปัจจุบัน -อนาคต
    * การปรับกระบวนงานจัดซื้อให้ตอบสนองกลยุทธ์ซัพพลายเชน
    -VCM (Value Chain Management) -CRM (Customer Relationship Management)
    -SRM (Supplier Relationship Management) -SCM (Supply Chain Management)
    * ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ -ผู้ใช้ -ผู้ซื้อ -ผู้ขาย
    สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจที่มีผลกระทบทั้งทางบวกหรือลบต่องานจัดซื้อ
    - CPI (Consumer Price Index) - Inflation - Demand & Supply
    - Currency, FOREX - GDP (Gross Domestic Product)
    - FTA (Free Trade Agreement) - Gasoline, Energy, Interest
    - Wages - AEC (ASEAN Economic Community)
    * รู้เข้ารู้เรา โดยการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อและการวิเคราะห์ผู้ขาย
    * การตั้งงบประมาณและการปรับปรุงใหม่ การวางแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้เหมาะสมกับภาวะธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา
    -Mission – Vision – Value Chain
    -วีธีการทำงบประมาณ การควบคุม และการปรับงบประมาณ
    -การพยากรณ์และกำหนดต้นทุนมาตรฐาน
    * การวัดผลงานหน่วยงานจัดซื้อ
    * ตัวอย่างการรายงานผลงานของฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้บริษัทรับรู้และปรับตัวได้ทันท่วงที
    * กรณีศึกษา – Workshop

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com