แผนพัฒนาฝ่ายจัดซื้ออย่างยั่งยืน (Sustainable Development Plan : Purchasing)

วิทยากร

ณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S. B.B.A. M.E.

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทอัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  ทุกวันนี้ การทำงานส่วนใหญ่ ทำแบบไปวันๆ (Routine) หรือเบื้องบนสั่งมาก็ทำตาม นั้น เป้าหมายการทำงาน และ KPI ก็ตั้งมาปีต่อปี ปีที่แล้ว ยังทำไม่สำเร็จเลย ปีนี้เปลี่ยนอีกแล้ว ท้ายสุดถ้าต้องการผลงาน บางครั้งก็ต้อง Make ตัวเลขเพื่อให้ได้ตาม KPI ?...
  การจัดทำ “แผนพัฒนาฝ่ายจัดซื้ออย่างยั่งยืน” นี้ จะช่วยให้ผู้บริหารงานจัดซื้อ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น มีแผนพัฒนาการทำงาน พัฒนาบุคลากร และเป้า หมายที่ชัดเจน ไม่ต้องปวดหัวกับการตั้ง KPI ทุกปี ซึ่งจะประกอบด้วย 3 ส่วนที่ต้องทำคือ
  1. แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี (Strategic Plan)
  2. แผนปฏิบัติงานประจำปี (Action Plan)
  3. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
  หลายท่านคงเคยเรียน Strategic Plan มาแล้ว แต่นำมาเขียนจริงไม่ได้ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเรียนลัด เน้นปฏิบัติ และ เขียนจริงๆ ซึ่งทุกท่านสามารถนำกลับไปใช้ได้เลย

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม


   ยังไม่มี กำหนดการ เปิดอบรม

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา 09.00 – 16.00 น.

    * ทำไมต้องจัดทำ “แผนพัฒนาฝ่ายจัดซื้อ”
    * การเขียน “แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี (Strategic Plan) ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
    * หลักการกำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Goal) ที่ถูกต้อง
    * วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของฝ่ายจัดซื้อ (Swot Analysis) ได้อย่างไร
    * 4 ขั้นตอนสำคัญในการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา (Problem & Solving Analysis)
    * เลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เช่น Fishbone Diagram หรือ Mind Map เป็นต้น
    * จัดทำ ”แผนปฏิบัติงานประจำปี” (Action Plan)
    * วิธีเขียนรายละเอียดโครงการ หรือกลยุทธ์ที่ถูกต้อง
    * การกำหนด KPI อย่างมีประสิทธิภาพ
    * ความแตกต่างระหว่าง KPI ของฝ่าย กับ KPI ของแต่ละบุคคล
    * หลักการเขียน “รายงานการประเมินตนเอง” (Self Assessment Report)
    * รวบรวมข้อมูลทั้งหมด จัดทำเป็นรูปเล่ม ส่งผู้บริหารระดับสูง (อย่างเป็นทางการ)

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 29,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 29,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com