ATIGA จัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษอัตราภาษีร้อยละศูนย์

วิทยากร

อาจารย์ อาวุธ โพธิ์เล็ก

-อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
-อาจารย์ประจำและที่ปรึกษาในแวดวงการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของโรงเรียน และสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
-กรรมการบริหาร EXIM EDUCATION GROUP
-ผู้แต่งตำราหลายเล่ม เช่น L/C & B/C เอกสารเพื่อการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ, APPLICATION OF INCOTERMS 2000, เจาะลึกการส่งมอบ, ISBP มาตรฐานใหม่ในการตรวจสอบเอกสาร L/C ฯลฯ

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT หรือ ATIGA คือความตกลงเพื่อการซื้อขายสินค้าใน ASEAN ที่จัดให้ผู้ซื้อได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากผู้ขายด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประชาคมที่ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าก่อนการได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ทำให้การสั่งซื้อไร้อุปสรรคด้วยอัตราภาษีนำเข้าร้อยละศูนย์ และไร้อุปสรรคที่เคยมีอื่น ๆ (Tariff and Non-Tariff Barriers)
  สิ่งสำคัญคือความถูกต้องในการใช้ถ้อยคำระบุในเอกสารสัญญา และการเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อ นอกจากนั้นต้นปี 2559 จะมีการใช้ Invoice Declaration เป็นเอกสารแสดงสิทธิ์แบบใหม่ ที่นอกเหนือจากการใช้ Form ATIGA (D) แบบเดิมกันแพร่หลายยิ่งขึ้นแล้ว ทางสถาบันจึงเห็นควรได้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้นักจัดซื้อ และนักการตลาดได้รับทราบและซักถามข้อมูลจากผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ครบวงจร อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อความเติบโตขององค์กรของท่านได้เป็นอย่างดี

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 13 - วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 14 - วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 15 - วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 16 - วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 17 - วันพฤหัสที่ 19 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 18 - วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

    * ภาพรวม ASEAN จาก ASEAN C – AFTA CEPT (D) จนถึง AFTA ATIGA (D) ในปํจจุบัน
    * สิทธิประโยชน์จากกำแพงภาษีและกำแพงที่ไม่ใช่ภาษี (Tariff and Non-Tariff Barriers)
    * ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และแนวทางปฏิบัติสำหรับ Free Flows of Goods
    * ความร่วมมือในเสาหลักสำคัญของ AEC
    * มาตรการสินค้าที่ได้สิทธิประโยชน์
    * เนื้อหา "มาตราสำคัญใน ATIGA" ทั้ง 11 บท และข้อยกเว้น
    * กฎศุลกากร สำหรับขอใช้สิทธิประโยชน์ใน ATIGA
    * เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดในอาเซียน 10 ประเทศ
    * การเตรียมการทางการตลาดก่อนเสนอตัวในประชาคม
    * Certificate of Origin ในความต้องการของ L/C & B/C และการชำระเงินแบบอื่น
    * หลักเกณฑ์การออก Certificate of Origin (Form D)
    * บัญชีราคาสินและ Self Certification และข้อความที่จะต้องใช้รับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง
    * แนวทางและคณุสมบัติการขึ้นทะเบียนเป็น Certified Exporter ใน ATIGA
    * Incoterms และ Customs Delivery Terms ที่เกี่ยวพันกับ ATIGA
    * วงจรการค้า 2 ฝ่าย ด้วย L/C ของคู่ค้า และผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์
    * วงจรการค้า 3 ฝ่าย ด้วย Transferable & Back to Back L/C และการประยุกต์ใช้ C/O ATIGA (Form D)
    * ถ้อยคำที่ต้องระบุใน P/O, P/I รวมทั้ง Application และ L/C เพื่อเรียกร้องเอา C/O & INV Declaration
    * Appendix for Logistics of ASEAN Connectivity
    * ตอบข้อซักถาม

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com