การจัดทำแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน-ฝ่ายจัดซื้อจัดหา (Sustainable Development Plan-Procurement)

วิทยากร

อาจารย์ ณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S. B.B.A. M.E.

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทอัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  หลายๆ บริษัทคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำงานส่วนใหญ่ในทุกวันนี้คือ ทำแบบไปวันๆ (Routine) หรือเบื้องบนสั่งมาก็ทำตามนั้น เป้าหมายการทำงาน และ KPI ก็ตั้งมาปีต่อปี ปีที่แล้วยังทำไม่สำเร็จเลย ปีนี้เปลี่ยนอีกแล้ว ท้ายสุดถ้าต้องการผลงาน บางครั้งก็ต้อง Make ตัวเลขเพื่อให้ได้ตาม KPI ?...
  การจัดทำ “แผนพัฒนาอย่างยั่งยืน : ฝ่ายจัดซื้อ” นี้ จะช่วยให้ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น มีแผนพัฒนาการทำงาน พัฒนาบุคลากร และเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ต้องปวดหัวกับการตั้ง KPI ทุกปีอีกต่อไป...

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   ครั้ง วันเวลา สถานที่จัดอบรม


   ยังไม่มี กำหนดการ เปิดอบรม

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    ตารางสัมมนา
    ครั้งที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559
    เวลา รายละเอียดการสัมมนา
    8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน
    9.00 – 10.30 น. ● ทำไมต้องจัดทำ “แผนพัฒนาอย่างยั่งยืน : ฝ่ายจัดซื้อจัดหา”
    ● แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี (Strategic Plan) ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
    ● หลักการกำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Goal)
    (ฝึกปฏิบัติ - เขียน Draft – Present)
    10.30 – 10.45 น. พัก ดื่มน้ำชา - กาแฟ (Coffee Break)
    10.45 – 12.00 น. ● วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของฝ่ายจัดซื้อ (SWOT Analysis) ได้อย่างไร
    - ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดซื้อมีอะไรบ้าง
    - ปัจจัยภายในที่สำคัญของฝ่ายจัดซื้อมีอะไรบ้าง
    (ฝึกปฏิบัติ - เขียน Draft – Present)
    12.00 – 13.00 น. พัก ทานอาหารกลางวัน
    13.00 – 14.30 น. ● การวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Problem & Solving Analysis)
    - เครื่องมิอต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
    - 4 ขั้นตอนสำคัญในการแก้ไขปัญหา
    14.30 – 14.45 น. พัก ดื่มน้ำชา - กาแฟ (Coffee Break)
    14.45 – 16.00 น. ● เขียน Problem & Solving Mapping
    - การกำหนดปัญหา
    - ค้นหาต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริง
    - หาแนวทางแก้ไขปัญหา
    - เลิอกวิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
    (ฝึกปฏิบัติ - เขียน Draft – Present)
    สรุปงานที่ได้ในครั้งที่ 1 : -
    1. วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ของฝ่ายจัดซื้อจัดหา
    2. ผลการวิเคราะห์ SWOT
    3. Problem & Solving Mapping

    ตารางสัมมนา
    ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
    เวลา รายละเอียดการสัมมนา
    8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน
    9.00 – 10.30 น. ● การเขียน แผนปฏิบัติงานประจำปี (Action Plan) ประกอบด้วยอะไรบ้าง
    ● หลักการเขียนรายละเอียดโครงการ และกลยุทธ์ต่างๆ
    ● การกำหนด KPI อย่างมีประสิทธิภาพ
    ● ความแตกต่างระหว่าง KPI ของฝ่าย กับ KPI ของแต่ละบุคคล
    10.30 – 10.45 น. พัก ดื่มน้ำชา - กาแฟ (Coffee Break)
    10.45 – 12.00 น. ● วิธีเลือกกลยุทธ์ / และวิธีอ้างอิงการเขียน
    - กำหนดกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท (ประมาณ 4 กลยุทธ์ต่อบริษัท)
    (ฝึกปฏิบัติ - เขียน Draft – Present)
    12.00 – 13.00 น. พัก ทานอาหารกลางวัน
    13.00 – 14.30 น. ● ตัวอย่างการเขียนแผน “กลยุทธ์การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืน”
    ● เขียนแผนกลยุทธ์ที่ 1 ...(ของแต่ละบริษัทที่กำหนดไว้)...
    14.30 – 14.45 น. พัก ดื่มน้ำชา - กาแฟ (Coffee Break)
    14.45 – 16.00 น. ● เขียนแผนกลยุทธ์ที่ 1/ต่อ...(ของแต่ละบริษัทที่กำหนดไว้)...
    (ฝึกปฏิบัติ - เขียน Draft - Present)
    สรุปงานที่ได้ในครั้งที่ 2 : -
    4. แผนกลยุทธ์ที่ 1 ...(ของแต่ละบริษัทที่กำหนดไว้)...

    ตารางสัมมนา
    ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
    เวลา รายละเอียดการสัมมนา
    8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน
    9.00 – 10.30 น. ● ตัวอย่างการเขียนแผน “กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล”
    ● เขียนแผนกลยุทธ์ที่ 2 ...(ของแต่ละบริษัทที่กำหนดไว้)...
    10.30 – 10.45 น. พัก ดื่มน้ำชา - กาแฟ (Coffee Break)
    10.45 – 12.00 น. ● เขียนแผนกลยุทธ์ที่ 2/ต่อ...(ของแต่ละบริษัทที่กำหนดไว้)...
    (ฝึกปฏิบัติ - เขียน Draft - Present)
    12.00 – 13.00 น. พัก ทานอาหารกลางวัน
    13.00 – 14.30 น. ● ตัวอย่างการเขียนแผน “กลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้ (KM)”
    ● เขียนแผนกลยุทธ์ที่ 3 ...(ของแต่ละบริษัทที่กำหนดไว้)...
    14.30 – 14.45 น. พัก ดื่มน้ำชา - กาแฟ (Coffee Break)
    14.45 – 16.00 น. ● เขียนแผนกลยุทธ์ที่ 3/ต่อ...(ของแต่ละบริษัทที่กำหนดไว้)...
    (ฝึกปฏิบัติ - เขียน Draft - Present)
    สรุปงานที่ได้ในครั้งที่ 3 : -
    5. แผนกลยุทธ์ที่ 2 - 3 ...(ของแต่ละบริษัทที่กำหนดไว้)...
    หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มตัวอย่างแผนกลยุทธ์ตามความเหมาะสม

    ตารางสัมมนา
    ครั้งที่ 4 : วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
    เวลา รายละเอียดการสัมมนา
    8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน
    9.00 – 10.30 น. ● หลักการเขียน “รายงานการประเมินตนเอง” (Self Assessment Report)
    (ฝึกปฏิบัติ - เขียน Draft - Present)
    10.30 – 10.45 น. พัก ดื่มน้ำชา - กาแฟ (Coffee Break)
    10.45 – 12.00 น. ● ทบทวน - ตรวจทาน – แก้ไขงานทั้งหมด
    12.00 – 13.00 น. พัก ทานอาหารกลางวัน
    13.00 – 14.30 น. ● รวบรวมข้อมูลทั้งหมด จัดทำเป็นรูปเล่ม พร้อมส่งผู้บริหาร (อย่างเป็นทางการ)
    14.30 – 14.45 น. พัก ดื่มน้ำชา - กาแฟ (Coffee Break)
    14.45 – 16.00 น. สรุปงานที่ได้ในครั้งที่ 4 : -
    6. แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี (Strategic Plan)
    7. แผนปฏิบัติงานประจำปี (Action Plan)
    8. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 29,900 บาท พิเศษ! เข้าอบรม 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 2,000 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 29,900 บาท พิเศษ! เข้าอบรม 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 2,000 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com