การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อเพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์

วิทยากร

อ.ปัลลพ สัจจรักษ์

- B.Eng
- Msc.IT
- MBA
- ACSPTM

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  Spending Analysis เป็นการวิเคราะห์ฐานข้อมูลในการจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัท เพื่อตอบคำถามพื้นฐาน คือ ซื้ออะไร
  กับใคร เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ โดยการหาคำตอบก็เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ เพื่อจัดการหรือวางแผนกลยุทธ์ในการจัดซื้อให้เหมาะสมกับสินค้า/บริการในแต่ละกลุ่ม การทำ Spending Analysis นั้นจำเป็นต้องมีรูปแบบและขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่ การเรียกข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลขององค์กร (Data Extraction from ERP) การตรวจสอบข้อมูล (Data Validation) การจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องและการจัดกลุ่ม (Data Cleaning/Categorization/Grouping) วิเคราะห์ข้อมูล (Spending Analysis) จาก Spending Analysis ประกอบการจัดทำ Supply Positioning ทำให้นักจัดซื้อสามารถวางกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดอย่างได้อย่างมีแบบแผน
  สิ่งที่นักจัดซื้อจะต้องเรียนรู้คือ การเรียกข้อมูลพื้นฐานระบบการจัดเก็บข้อมูล Enterprise Resource Planning (ERP) รวมไปถึงการใช้โปรแกรมพื้นฐานได้แก่ MS Excel หรือ MS Access, การแบ่งกลุ่มของสินค้า/บริการ และความรู้ด้าน Supply Positing ได้แก่ การวิเคราะห์ความซับซ้อน/ความเสี่ยงของสินค้า/บริการแต่ละกลุ่ม (Complexity/Risk Analysis), การแบ่งกลุ่มสินค้า/บริการตามมูลค่าและปริมาณงาน (Category by Amount and Transaction) และ แผนกลยุทธ์พื้นฐานในการบริหารจัดการสินค้า/บริการแต่ละกลุ่ม (Strategic Formulation Tactic)

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 3 – วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 4 – วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 5 – วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 7 – วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 8 – วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 9 – วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา 09.00 – 16.00 น.

    * หลักการและเหตุผลในการทำ Spending Analysis
    * ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำ Spending Analysis
    * ระบบ ERP และ ฐานข้อมูลเบื้องต้นสำหรับนักจัดซื้อ
    * กระบวนการในการทำ Spending Analysis
    * หลักการวิเคราะห์ตาม กฎของ Pareto (80/20)
    * หลักการของ Supply Positioning Model
    * การวิเคราะห์ความซับซ้อน/ความเสี่ยงของสินค้า/บริการแต่ละกลุ่ม (Complexity/Risk Analysis)
    * การวางแผนเกลยุทธ์พื้นฐานในการบริหารจัดการสินค้า/บริการแต่ละกลุ่ม (Strategic Formulation Tactic)
    * ตัวอย่างการทำ Spending Analysis and Supply Positioning Strategy จากบริษัทชั้นนำ

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)
      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8
      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623 e-mail: amc.purchasing@gmail.com