การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

วิทยากร

อาจารย์ ธนาศักดิ์ เสนคำ ( อ.ต้น)

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  การขนส่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในกิจกรรมโลจิสติกส์ ที่มีส่วนทำให้การแข่งขันในภาคธุรกิจ จะสามารถแข่งขันในตลาดได้หรือไม่ เหตุผลเพราะสัดส่วนของต้นทุนโลจิสติกส์อยู่ในส่วนของการขนส่งสินค้าเป็นส่วนใหญ่

  ดังนั้นหัวหน้างานหรือคนที่ดูแลรับผิดชอบกระบวนการขนส่งสินค้าของบริษัท ต้องรู้เทคนิค วิธีการต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอันที่จะลดต้นทุนต่อหน่วยขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 1 – วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 2 – วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 3 – วันเสาร์ที่ 13 มิถุนาน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 4 – วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 5 – วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 6 – วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น.
    * บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่
    * ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง
    * การบริหารงานคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า
    * การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
    * ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า
    * ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS) ในการจัดการสินค้าคงคลัง
    * ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า
    * WORKSHOP การค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า
    * กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC ANALYSIS
    * หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM) ในคลังสินค้า
    * การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING) และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT) ในคลังสินค้า
    * บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ WAREHOUSE และศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION
    * ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า
    * ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)
    * WORKSHOP การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า
    * สรุป-อภิปรายชี้แนะ ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com