หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการแนะนำ ทฤษฎี และหลักการใหม่ที่ทันสมัย จากนั้นจะนำไปสู่การลงมือเขียนแผนกลยุทธ์ตามหลักการสมัยใหม่ พร้อมตัวอย่าง ซึ่งจะได้แผนกลยุทธ์ขององค์กร ที่มีมุมมอง แนวความคิด ที่ต่างออกไป

วิทยากร

อ.ปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ บมจ.อนนัดา ดีเวลอปเมน้ท์

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  ในยุคปัจจุบันกำรจัดซื้อจำเป็นต้องมีแบบแผน มีกลยุทธ์ ที่ทันสมัยทันต่อยุคดิจิทัล โดยการเขียนแผนมีวิวฒาการ มีนวัตกรรมมีทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่อง นักจัดซื้อ โดยเฉพาะผู้บริหารหน่วยงานจำเป็นต้อง Update ความรู้ตัวเองเพื่อปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์

  หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการแนะนำ ทฤษฎี และหลักกำรใหม่ที่ทันสมัย จำกนั้นจะนำไปสู่การลงมือเขียน แผนกลยทุธ์ตามหลกัการสมัยใหม่ พร้อมตัวอย่ำง ซ่ึ่จะได้แผนกลยุทธ์ขององคกร์ ที่มีมุมมอง แนวความคิด ที่ต่างออกไป

  “คิดเหมือนเดิม ทำ เหมือนเดิม แต่คาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง???”

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 2 – วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 3 – วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 4 – วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น.

    ทฤษฎีและหลักการพื้นฐาน ได้แก่
    * การมองงานจัดซื้อ ให้ครบทุกมุมมองขององค์กร (Balance Score Card)
    * การแบ่งหน้ำที่ในงานจัดซื้อสมัยใหม่ เพื่อครอบคลุมงานทุกด้านทุกมุม (Zone to Win)
    * การตั้งคำถามที่นำไปสู่แผน และการวัดผลสมัยใหม่ (Problem Statement & OKRs)
    * โครงสร้างและหน้าที่ของจัดซื้อ (Procurement Roles and Organization)
    * การวางงบประมาณของหน่วยงานจัดซื้อ (Budgeting)
    * พันธกิจ ภาระกิจ และ คุณค่าของงานจัดซื้อ (Mission, Vision, Core Values)
    * อื่นๆ ตามทฤษฎีสมัยใหม่

    การเขียนแผนกลยุทธ์ ตามหลักการและทฤษฏีใหม่
    * Template การเขียน Mission, Vision, Core Values
    * Template การเขียน Problem Statement & OKRs.
    * Template การทำ แผนกลยุทธ์
    * Template การใช้งบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์
    * Template การนำแผนกลยุทธ์ไปใช้ สู่การปฏิบัติ

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com