น้อยคนนักที่จะมีทักษะเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาเอง (Born to be) โดยมากจะแลกมาด้วยระยะเวลา ประสบการณ์ การลองผิดลองถูก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้มีการรวบรวมไว้เป็นหลักการให้ยึดถือปฏิบัติและฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น

วิทยากร

อ.ปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

รองกรรมกำรผู้จัดการฝ่ำยจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเมน้ท์

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  โดยหลักสูตรนี้ได้รวบรวมหลักการที่สำคัญเอาไว้จากบริษัทระดับโลกเป็นมีชื่อเสียงด้าน HPO และ Leadership Management หลายๆที่ มาปรับและประยุกต์กับประสบการณ์ที่ได้บริหารหน่วยงานจัดซื้อมาจากหลากหลายที่ หลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการนำไปปรับใช้และพัฒนาตนเองและองกรณ์ต่อไป

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่จัดอบรม
   รุ่นที่ 1 – วันเสาร์ที่ 18 เมษยน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 2 – วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 3 – วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น.
    1.การบริหารโครงสร้างแบบมีประสิทธิภาพ (High Performance Organization)
    * หลักการและการเปลี่ยนไปสู่ High Performance Organization
    * การบริหารงานจัดซื้อแบบก้าวกระโดด (Exponential Organization in Procurement)
    * โครงสร้างของหน่วยงานจัดซื้อสมัยใหม่ (Modern Purchasing Organization)
    * การมองงานจัดซื้อ ให้ครบทุกมุมมองขององค์กร (Balance Score Card)
    * การแบ่งหน้าที่ในงานจัดซื้อสมัยใหม่ เพื่อครอบคลุมงานทุกด้านทุกมุม (Zone to Win)
    2.ภาวะผู้นำ (Leadership)
    * ภาวะผู้นำกับการบริหารคน (Leadership Management)
    * การเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้นำ (Preparation to be leader)
    * การสร้างความไว้วางใจและการยอมรับ (Story of Trust)
    * การวิเคราะห์และบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีอุปนิสัยแตกต่างกันให้ได้ผลงาน (Subordinates analytic and Team Management)
    * เทคนิคการสื่อสารกับลูกน้องในรูปแบบและสถานการณ์ที่ยากลำบาก (Communication Technic in vary situations)
    * การตั้งคำถามที่ถูกเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด (Problem Statement/Solving)
    * การสอน และแนะนำในการทำงาน (Coaching, mentoring and reframing)
    * การวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องในการทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ (Networking)
    * แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานยุคใหม่ Agile, Sprint, Scrum
    * หลักการด้านภาวะผู้นำอื่นๆ

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com