ความรู้เรื่องต้นทุน และการเงินสำหรับนักจัดซื้อวิชาชีพ (Costing and Financial Issue for Purchasing & Supply Management Professional)

วิทยากร

คุณสุชาติ ประเสริฐสม

- C.P.S. อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- วิทยากรหลักสูตรบริหารงานจัดซื้อนานาชาติของอังกฤษ

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดหาพัฒนาไปมากตามวิวัฒนาการของโลก นักจัดซื้อจัดหาจึงจำต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน เพื่อกำกับบริหารงานจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ปิดความเสี่ยงและไม่เสียเปรียบคู่ค้าในการเจรจาต่อรองและทำข้อตกลงทางธุรกิจซื้อขายจัดจ้าง หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสนองจุดประสงค์ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยความรู้เรื่องงานจัดซื้อ เรื่องต้นทุน และกฎหมายซื้อขาย บรรยายเข้าใจง่ายโดยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านเหล่านี้โดยตรง

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 10 - วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 3 – วันอังคารที่ 17- วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

    สัมมนาวันที่ 1
    * ความรู้เรื่องกฎหมายซื้อขายที่จำเป็นสำหรับนักจัดซื้อ
    1. การเกิดสัญญาซื้อขายทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษ
    2. หลักฐานการซื้อขายเพื่อการบังคับคู่สัญญาและฟ้องร้องคดี
    3. การรับมอบ ปฏิเสธการรับมอบสินค้า การจัดการกรณีสินค้าไม่ตรงข้อ (ไม่ตรงสเปค ขาดจำนวน ส่งช้ากว่ากำหนด ของชำรุดบกพร่อง)
    4. ข้อสัญญาต่าง ๆ การกำหนดค่าปรับ การเรียกค่าเสียหาย การบอกเลิกสัญญา

    * ความรู้เรื่องต้นทุนประเภทต่าง ๆ และนำไปใช้กับงานจัดซื้อ
    1. ประเภทของแหล่งเงินที่องค์กรได้มา และค่าใช้จ่ายระยะสั้น กลางและยาว
    2. ต้นทุนประเภทต่าง ๆ และนำต้นทุนไปใช้กับงานจัดซื้อจัดหา
    3. คำนวณต้นทุนรวมในการผลิต การคำนวณหา Unit Price ที่ถูกต้อง
    4. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ราคาและต้นทุนสินค้าที่ผู้ขายเสนอมา
    5. การพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตของราคาวัสดุในตลาด
    6. การประเมินสถานภาพทางการเงินของผู้ขาย

    ส้มมนาวันที่ 2
    1. การจัดซื้อตาม 6 Rs (The Purchasing Mix) วงจรงานจัดซื้อ(ประเภทของข้อกำหนด (Spec.ข้อดีข้อด้อย) สูตรจำนวนซื้อที่ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและค่าเก็บรักษาสต็อก (E.O.Q)
    2. บทบาทหน้าที่และภารกิจสำคัญของการทำงานจัดซื้อจัดหา
    3. กระบวนการรับคำขอให้ซื้อ พิจารณามอบหมายงานจัดซื้อและการติดตามงาน
    4. วิธีจัดกลุ่มความเสี่ยงและผลกระทบของสินค้าและบริการทุกรายการที่องค์กรซื้อเข้ามา (The Supply Positioning Model-SPM)
    5. การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดหาเพื่อบรรลุเป้าหมาย
    6. Benchmarking technic เพื่อเสริมให้งานจัดซื้อจัดหาบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
    7. วิธีกำหนดตำแหน่งและความสำคัญของลูกค้าในสายตาของผู้ส่งมอบ (The Supplier Perception Model-SPM) เพื่อเตรียมการเจรจาต่อรอง
    8. การคัดเลือกและประเมินผู้ขายเพื่อเตรียมการซื้อวัสดุ High volume, high risks

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 7,800 บาท + VAT 7% รวมเป็น 8,346 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com