74. เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ

 • ID: 4347

การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่พึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุดโดยไม่ติดขัดและรักษาโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 1 – วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 2 – วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 3 – วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 4 – วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 5 – วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

73. หันักปฏิบัติการคลังสินค้าพันธุ์ใหม่

 • ID: 4332

การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

ดังนั้นหัวหน้างานหรือคนที่ดูแลรับผิดชอบกระบวนการขนส่งสินค้าของบริษัท ต้องรู้เทคนิค วิธีการต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอันที่จะลดต้นทุนต่อหน่วยขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 1 – วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 2 – วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 3 – วันเสาร์ที่ 13 มิถุนาน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 4 – วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 5 – วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 6 – วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

72. หัวหน้างานขนส่งพันธุ์ใหม่

 • ID: 4311

การขนส่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในกิจกรรมโลจิสติกส์ ที่มีส่วนทำให้การแข่งขันในภาคธุรกิจ จะสามารถแข่งขันในตลาดได้หรือไม่ เหตุผลเพราะสัดส่วนของต้นทุนโลจิสติกส์อยู่ในส่วนของการขนส่งสินค้าเป็นส่วนใหญ่

ดังนั้นหัวหน้างานหรือคนที่ดูแลรับผิดชอบกระบวนการขนส่งสินค้าของบริษัท ต้องรู้เทคนิค วิธีการต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอันที่จะลดต้นทุนต่อหน่วยขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 1 – วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 2 – วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 3 – วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 4 – วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 5 – วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

71. นักปฏิบัติการโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่

 • ID: 4295

การขนส่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในกิจกรรมโลจิสติกส์ ที่มีส่วนทำให้การแข่งขันในภาคธุรกิจ จะสามารถแข่งขันในตลาดได้หรือไม่ เหตุผลเพราะสัดส่วนของต้นทุนโลจิสติกส์อยู่ในส่วนของการขนส่งสินค้าเป็นส่วนใหญ่

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 1 – วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 2 – วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 3 – วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 4 – วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 5 – วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 6 – วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

70. INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

 • ID: 4267

The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ใน วันที่ 1 มกราคม 2563 (ค.ศ.2020)
ใน INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอม ที่ทำการยกเลิกและมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 2 – วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 3 – วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 4 – วันพฤหัสที่ 24 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 5 – วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 6 – วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 7 – วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 8 – วันพฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 9 – วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 10 – วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 11 – วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 12 – วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 13 – วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

69. ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ INCOTERM 2020 Fully Comprehensive Intensive International Trade Conditions

 • ID: 4226

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าประมาณทุกๆ 10 ปี เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศที่เรียกกันว่า INCOTERMS มักมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนบางเงื่อนไข เพื่อให้กระชับและชัดเจนในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานนำเข้า-ส่งออก ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง และเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สำหรับ Incoterms version 2020 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ผู้ที่ควรเข้าร่วมการสัมมนา ควรเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในกระบวนการ Logistics, Procurement, Purchasing, Sourcing, Planning,
Import-Export, Costing หรือผู้สนใจทั่วไป

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 1 – วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
  รุ่นที่ 2 – วันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
  รุ่นที่ 3 – วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
  รุ่นที่ 4 – วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
  รุ่นที่ 5 – วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
  รุ่นที่ 6 – วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
Read more

68. แหลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

 • ID: 4203

งานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เป็นความเสี่ยงไม่น้อยหากเกิดความผิดพลาดขึ้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือ นักจัดซื้อคนนั้นควรจะต้องเรียนรู้หลักการ ในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้ถูกต้องและไม่ควรลองผิดลองถูก เป็นอันขาดเพราะแก้ไขยาก หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือทำงาน

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 1 - วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 2 – วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 3 – วันพฤหัสที่ 23 เมษายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 4 – วันพฤหัสที่ 18 มิถุนายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 2
  รุ่นที่ 5 – วันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 6 – วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 7 – วันพฤหัสที่ 24 ธันวาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

67. แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

 • ID: 4197

กระบวนการข้อตกลงและเงื่อนไขในเอกสารที่จะต้องนำมาใช้เจรจากับคู่ค้า กับธนาคาร
กับบริษัทประกันภัย หรือผู้ประกอบการขนส่งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเข้าใจไม่ถูกต้อง นำมาใช้อย่างผิดๆอาจเกิดความเสียหาย หรือทำให้กิจการเสียประโยชน์ได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าต่างประเทศได้ร่วมกันใช้กฎระเบียบในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐานใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นเพราะการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดต้นทางไปยัง จุดปลายทางตลอดอนุกรมของการส่งมอบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสอดคล้องทางสถาบันจึงได้จัดให้มีหัวข้อในการสัมมนาเพื่อประโยชน์แก่กิจการของท่านดังนี้

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 31 – วันพฤหัสที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงแรม AVANI ATRIUM ถนนเพชรบุรี
Read more

66. การจัดการด้านโลจิสติกส์ในยุค 4.0 (Logistics Management in 4.0 Era)

 • ID: 3885

“ผู้บริโภคไม่ได้สนใจว่าจะมีประสบการณ์กับแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ เพราะสิ่งที่พวกเขาสนใจคือการที่ได้มีประสบการณ์ที่ดีและเป็นหนึ่งเดียวกันแบบไร้รอยต่อทุกช่องทาง”
ดังนั้น ธุรกิจใดที่มีการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดี เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ จะสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ อีกทั้งยังช่วยในการจัดการต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ อันจะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถแข่งขันและครองใจลูกค้าได้อย่างยาวนาน

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 1 – วันพฤหัสที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

1. การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ID: 1233

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแทบจะทุกบริษัทมีขั้นตอนที่งุ่มง่ามซ้ำซ้อนและสูญเปล่าแอบแฝงอยู่ตามจุดต่างๆในกระบวนการ นี่คือสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มและเป็นไขมันส่วนเกินที่จำเป็นต้องค้นหาให้พบและขจัดมันออกไปจากระบบ เพื่อให้ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาดและรับมือความเร่งด่วนของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 22 – วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
  รุ่นที่ 23 – วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
  รุ่นที่ 24 – วันจันทรที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
  รุ่นที่ 25 – วันจันทรที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
  รุ่นที่ 24 – วันจันทรที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
  รุ่นที่ 25– วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
  รุ่นที่ 26– วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
Read more